Certifikace systému managementu

dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

Certifikace krok za krokem

Proces certifikace

O certifikaci může požádat jakákoliv organizace. Ze strany BEST QUALITY nejsou uplatňována žádná diskriminační či preferenční opatření, ani nepatřičné finanční podmínky. Organizace žádající o certifikaci musí poskytnout certifikačnímu orgánu základní informace, které slouží pro zpracování nabídky. Tyto informace uvede v dotazníku, který najdete v sekci Ke stažení.

Certifikační orgán zpracuje nabídku na provedení certifikace a poskytne všechny důležité informace týkající se celého procesu certifikace. Žádost o certifikaci V případě, že organizace souhlasí s podmínkami certifikace, zašle certifikační orgán organizaci žádost o certifikaci včetně návrhu smlouvy na provedení certifikace.

Po uzavření smlouvy je organizace zařazena do programu posuzování a certifikace a je stanoven předběžný termín (měsíc/rok), ve kterém proběhne certifikační audit.

Certifikace krok za krokem

 • Připravenost organizace k certifikaci

  Před zahájením procesu certifikace musí být systém managementu organizace:

  • prokazatelně dokumentován (příručka, dokumentované postupy),
  • aplikován v praxi v celém rozsahu po dobu minimálně 2 měsíců (délku aplikace ovlivňuje velikost organizace a předmět certifikace),
  • prověřen interním auditem (interní/externí auditor) a přezkoumán vedením organizace.
 • Zahájení procesu certifikace

  Certifikační orgán zašle organizaci plán auditu a vyzve ji k předložení následující aktuální dokumentace:

  • datovaný a podepsaný seznam předpisů systému managementu, uvádějící číslo a datum vydání,
  • dokument prokazující v širších souvislostech, jakým způsobem byly stanovené požadavky na systém managementu splněny (dokument obvykle definován jako příručka SMK/EMS/BOZP/EnMS)
 • Certifikace

  Certikace systémů managementu je prováděna ve dvou stupních tj. auditem prvního a druhého stupně.

  Audit prvního stupně

  Cílem auditu je posoudit připravenost organizace k certifikačnímu auditu druhého stupně. Během auditu se posuzuje zejména stupeň shody systému managementu s příslušnou mezinárodní normou.

  Audit druhého stupně

  Audit se skládá z hodnocení dokumentace systému managementu a z auditu v místě organizace. Při auditu se provádí hodnocení stupně shody s příslušnou mezinárodní normou. Audit je proveden za běžného provozu organizace, přičemž auditní tým musí mít přístup do všech prostor a ke všem potřebným informacím, které souvisí s prověřovanou oblastí. Závěry z auditu jsou dokumentovány ve zprávě z auditu, která je organizaci zaslána obvykle do 30 dnů od ukončení auditu.

 • Udělení certifikace

  Certifikační orgán rozhodne na základě výsledků auditů prvního a druhého stupně o udělení, odložení, nebo zamítnutí certifikace. Certifikát je předán organizaci k užívání nejpozději do 30 dnů od auditu druhého stupně za předpokladu splnění všech smluvních podmínek. Certifikaci nelze udělit organizacím, které nemají vypořádány své závazky, zejména vůči státním institucím.

  Certifikační značka

  Certifikační značka je propůjčena k používání pouze těm organizacím, jejichž systém managementu je ve shodě s požadavky příslušné mezinárodní normy, a které získaly certifikát a registraci u certifikačního orgánu. Pravidla pro používání certifikační značky jsou organizaci předána současně s certifikátem.

 • Platnost certifikace

  Certifikační orgán BEST QUALITY je akreditován Českým institutem pro akreditaci (ČIA). Český institut pro akreditaci je národním akreditačním orgánem České republiky, který je signatářem tzv. “MLA EA-1/08 * Multilateral Agreement Signatories” (Mnohostranná dohoda Evropské spolupráce v oblasti akreditace).

  Signatáři MLA EA se dohodli, že budou “uznávat na základě ekvivalence certifikáty a/nebo zprávy subjektů akreditovaných v systémech řízených signatáři této dohody za rovnocenné se svými vlastními certifikáty a/nebo zprávami”. Mezi signatáře této dohody mimo ČR patří Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie a další.

  Doba platnosti certifikace

  Certifikace je platná po dobu 3 let, počínaje dnem udělení nebo obnovy certifikačním orgánem, za předpokladu, že dozorové audity se pravidelně uskutečňují a za předpokladu, že certifikát není stažen certifikačním orgánem.

 • Dozorové audity

  Dozorový audit představuje návštěvu auditora certifikačního orgánu, který prověří, že úroveň systému managementu je udržována a zlepšována.

  Četnost dozorových auditů

  Během 3 leté platnosti cetifikace jsou prováděny vždy dva dozorové auditu a to jedenkrát za 12 měsíců. Provedení dozorového auditu je podmínkou pro udržení platnosti certifikace. Neproběhne-li dozorový audit v řádném termínu, je platnost certifikace pozastavena a následně je certifikace stažena a prohlášena za neplatnou.

  Mimořádný dozorový audit

  Mimořádný dozor ze strany BEST QUALITY se provádí:

  • k prověření podnětu, který zpochybňuje dodržování certifikačních kritérií a závazků podmiňujících platnost certifikace,
  • v případě, že certifikovaná organizace, které byla pozastavena platnost certifikace, žádá o jeho následné obnovení,
  • v těch případech, kdy během pravidelného dozoru bylo zjištěno nedodržování certifikačních zásad a závazků,
  • v těch případech, kdy během pravidelného dozoru došlo ke změnám ovlivňující plnění certifikačních zásad a závazků a které podmiňovaly platnost certifikace,
  • při změně rozsahu platnosti certifikace (rozšíření/omezení rozsahu certifikace), změně právní subjektivity, organizační struktury apod.
 • Obnovení platnosti certifikace

  Certifikace musí být obnovena před vypršením lhůty její platnosti. Obnovení certifikace se provádí opakovanou certifikací. Po ukončení opakované certifikace je organizaci vydána nová certifikace na další tříleté období.

  Certifikační orgán zruší (odejme) certifikaci v případě, že:

  • činnosti, podléhající certifikaci, přestanou u organizace existovat, např. převzetí či zániku společnosti, likvidace/konkurzní řízení (v případě likvidace/konkurzu pozbývá certifikát veškerou platnost, počínající dnem bankrotu/vyhlášením konkurzu),
  • dojde ke zrušení dohody mezi certifikačním orgánem a organizací (vypovězení smlouvy a dohody o certifikaci jednou ze smluvních stran),
  • certifikovaná organizace nepožádá do 3 měsíců od data pozastavení platnosti certifikace o její obnovení,
  • certifikovaná organizace neprokáže schopnost plnění stanovených certifikačních kritérií a závazků,
  • certifikovaná organizace, která má pozastavenou účinnost certifikace, neodstranila ve stanovené lhůtě neshody, které byly příčinou pozastavení,
  • to požádá písemně sama certifikovaná organizace.
 • Zrušení (odejmutí) certifikace

  Certifikační orgán zruší (odejme) certifikaci v případě, že:

  • činnosti, podléhající certifikaci, přestanou u organizace existovat, např. převzetí či zániku společnosti, likvidace/konkurzní řízení (v případě likvidace/konkurzu pozbývá certifikát veškerou platnost, počínající dnem bankrotu/vyhlášením konkurzu),
  • dojde ke zrušení dohody mezi certifikačním orgánem a organizací (vypovězení smlouvy a dohody o certifikaci jednou ze smluvních stran),
  • certifikovaná organizace nepožádá do 3 měsíců od data pozastavení platnosti certifikátu o jeho obnovení,
  • certifikovaná organizace neprokáže schopnost plnění stanovených certifikačních kritérií a závazků,
  • certifikovaná organizace, která má pozastavenou účinnost certifikátu, neodstranila ve stanovené lhůtě neshody, které byly příčinou pozastavení,
  • to požádá písemně sama certifikovaná organizace.

Best Quality