Certifikace systému managementu

dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018

O nás

Certifikační orgán BEST QUALITY byl založen v roce 2000 a je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) v národním akreditačním systému České republiky pro certifikaci systémů managementu.

Certifikační orgán:

  • je samostatný, nezávislý a nestranný,
  • má vlastní finanční zdroje k provozování certifikace,
  • disponuje dostatečným počtem vysoce kvalifikovaných pracovníků, auditorů i technických expertů podílejících se na procesu certifikace,
  • poskytuje certifikaci pouze v oborech nebo jejich částech, pro které je akreditován,
  • umožňuje přístup k certifikaci všem organizacím,
  • neuplatňuje nepatřičné finanční, ani jiné podmínky,
  • neposkytuje služby, které by mohly ovlivnit jeho nestrannost a objektivitu.

Systém managementu kvality certifikačního orgánu je vytvořen, uplatněn, udržován a zlepšován v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 a příslušnými metodickými pokyny (MPA) ČIA.

Komise nestrannosti

K získání a udržování důvěryhodnosti je nezbytné, aby rozhodnutí certifikačního orgánu byla založena na objektivních důkazech po shodě (nebo neshodě) získaných certifikačním orgánem a aby nebyla ovlivňována jinými zájmy nebo jinými stranami. Pro zajištění nestrannosti ustavil certifikační orgán BEST QUALITY s.r.o. Komisi nestrannosti, která je poradním orgánem certifikačního orgánu, reprezentuje zájmy klientů, dohlíží na nestrannost a nezávislost certifikačního orgánu v oblasti certifikace systémů managementu.

Všichni interní a externí pracovníci certifikačního orgánu si uvědomí důležitost nestrannosti.

Best Quality