Akreditace

Certifikační orgán BEST QUALITY, s.r.o. má akreditovaný systém managementu dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016.

Akreditaci certifikačního orgánu provedl Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA).

Akreditací se rozumí posouzení a potvrzení způsobilosti certifikačního orgánu k certifikaci systémů managementu dle příslušných norem.

DOZOR NAD AKREDITACÍ

Dozor provádí Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) v pravidelných ročních intervalech po celé období platnosti osvědčení o akreditaci a je zaměřen na posuzování souladu činností akreditovaného certifikačního orgánu s požadavky akreditačních kritérií.

REAKREDITACE Před ukončením platnosti akreditace je zahájen proces reakreditace, při které je opětovně posouzena způsobilost certifikačního orgánu.

ROZSAH AKREDITACE Rozsah akreditace je vždy udělen pro příslušné obory dle CZ-NACE.

CZ-NACE představuje hierarchické uspořádání činností, dané kombinací práce, výrobní techniky, informační sítě, materiálů a výrobků do jednotlivých statistických položek.

Struktura NACE je čtyřúrovňová. První úroveň (sekce) je označena alfabetickým kódem, druhá úroveň (oddíly), je označuje dvojmístný číselný kód, třetí úroveň (skupiny), charakterizuje trojmístný číselný kód a poslední čtvrtá úroveň (třídy), označuje čtyřmístný číselný kód.

AKREDITOVANÉ OBORY Seznam akreditovaných oborů je podrobně uveden v sekci akreditace - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.